En fiffig karta över Norrtälje å

En fiffig karta över Norrtälje å

Historik,nutid samt framtid

Norrtäljeån

Historik,nutid och framtidsplaner

1979 kunde nog ån betraktas som ett döende vattendrag. Ett förslag väcktes då att försöka restaurera ån för att göra den produktiv.

Initiativtagaren Lennart Jansson trodde detta var möjligt. Han fick av Norrtälje Flugfiskeklubb uppdraget att inleda kontakter med kommun-ledningen med Sten Wästerlund i spetsen.

En motion förelades kommunstyrelsen och denna godkändes. En projektgrupp bildades bestående av Lennart Jansson,fiskerikonsult Yngve Undsgård samt från kommunen Örjan Asplund.

Arbetet med att restaurera ån påbörjades. Gamla dammar revs, fisketrappan togs bort, bottnar grusades och större stenar lades ut för att bilda flera mindre fall i ån.

Efter detta arbete kunde det påbörjas utsättning av fisk. Först sattes regnbågslax ut för att utröna förutsättningar för flugfiske.

1981 skedde den första utsättningen av 2000 havsöringssmolt och redan 1983 fångades öringar i ån med vikter mellan 2,5-4 kilo.

Vår intention sedan dess har varit att sätta ut 3000 smolt årligen från Åvastammen.

Det sattes även senare ut regnbågslax, men det har i huvudsak gjorts för att kunna bjuda på ett gratisfiske i samband med Norrtälje stads marknadsafton. Detta finansierades i huvudsak av klubben i samarbete med sponsorer.

Projektgruppen ersattes så småningom av Norrtälje sportfiskares miljösektion för att ansvara för ån. Sektionen har sedan dess

ansvarat för en viss del av ån när det gäller rensning av årlig växtlighet samt övervakning av fisket. Detta har gått bra, men med tiden har växtligheten ökat och arbetet krävt en allt större ideell insats. Uppgrundningen av ån är ett bekymmer.

Trots det ämnar vi fortsätta med utsättningen av smolt.

De senaste åren har det tyvärr varit usel uppgång av lekfisk och som grädde på moset blev det i år ingen utsättning pga. Sjukdom i bassängerna hos leverantören.

Kommunen har i höst vidtagit åtgärder för att förbättra ån. Den vegetation som består av sly är borttagen och botten mellan de två nedre broarna har rensats. Stenbarriärerna har till viss del re-

konstruerats och ny sten har lagts ut.

När det gäller framtiden ser vi ljusare på möjligheterna att fiska.

Vi har möjlighet att få del av Stockholms stads utsättningar i länet och hoppas naturligtvis på detta.

Förhandlingar pågår och vi siktar på att klubben skall sätta ut smolt till ett värde av 50 000 kr per år och att Stockholms stad bidrar med lika mycket.

Om dessa planer går i lås borde det vara möjligt att erbjuda ett höstfiske med begränsat antal kort och fångst.

Norrtäljån borde vara om inte av riksintresse, så åtminstone intressant för hela Uppsala och Stockholmsregionen när det gäller flugfiske.

För att detta skall bli verklighet krävs ett stor engagemang och ideella arbetsinsatser, så du som läser detta och vill hjälpa till både med teoretiskt kunnande och praktiskt arbete är du välkommen

att höra av dig till oss. Adresser till styrelsen finner du på hemsidan.

Vi vill också meddela att de som löst årskort för 2011 kommer att ett nytt för 2012 kostnadsfritt mot uppvisande av det gamla årskortet.

Med vänlig hälsning Norrtälje Sportfiskares styrelse

Dela den här sidan