Norrtäljeån

                             Lite nutidsfakta samt en titt framåt.

Ån genomgår nu och sedan ett par år tillbaka en omfattande restaurering.

Arbetet som utförs är nödvändigt både ur säkerhetssynpunkt, estetisk synpunkt samt för att ån skall vara möjlig att fiska i.

Murarna utefter ån har på många ställen varit fallfärdiga. Reparationerna beräknas vara klara under 2013. Den gamla kraftstationen, där våran klubblokal finns, behöver en omfattande renovering av grunden. Muren nedströms klubblokalen på södra sidan av ån behöver repareras och muren mot gröna ön förnyas totalt. Träden på Gröna ön samt de träd som stått på den lilla öplätten nedströms gröna ön skall förnyas. Diverse bryggor har byggts utefter ån och fler tillkommer. Från södra sidan och ut till Gröna ön kommer en brygga att byggas. Gångbron mellan gamla kraftverket och norra åsidan  skall rivas och en ny byggas då den gamla bron har skador som ej går att åtgärda.

Längre upp i ån, väster om lasarettet, kommer det att byggas en bro för vanlig gatutrafik. Under byggtiden skall den aktuella stranden  avskärmas med  längsgående länsar för att på detta vis undvika onödiga föroreningar av ån nedströms. Man räknar med att det mesta sedimentet skall hindras att rinna vidare ut i ån.

Ån har också under sommaren fått en genomgående rensning och hela ån klippts för att få bort vass och näckrosor. Detta har medfört att vattnet rinner fortare vilket i sin tur gör att ån ser större och mäktigare ut, samt att det underlättar för fiske i övre delen av ån.

Alla dessa åtgärder har och kommer att bidra till en vackrare å till glädje för oss fastboende samt turister som gästar Norrtälje.

Det estetiska värdet anser vi i klubben vara viktigt och detta tillsammans med ett bra öringsfiske är det som vi arbetar för.

Så några ord om fisket i ån. Vi har under ett par års tid misslyckas med att få fisk att vandra upp i ån, det beklagar vi djupt. Det finns flera förklaringar till detta. Vi har haft en ojämn och tidvis dålig vattentillgång p.g.a dålig hantering av dammluckorna. Vi tror att vi kommer att få detta åtgärdat vid slutrestaureringen av ån. En annan förklaring är att vi inte fått smolt i tillräcklig utsträckning. Detta  beroende på att leverantören av smolt fått sjukdom i uppfödningsdammarna och på så vis inte kunnat leverera. Detta hoppas vi naturligtvis slippa i framtiden.

Vi ser emellertid ljust på framtiden. I år 2012, har vi satt ut c:a 9000 smolt till en kostnad av 110000 kronor. Detta för när ån är klar år 2014-2015 skall kunna erbjuda ett bra. Vi hoppas det ska gå att få ån lika bra som den var för 8-10 år sedan.

Till sist, har du synpunkter eller något du vill ventilera så kontakta oss. Se hemsidan.

Norrtälje Sportfiskare.

 Norrtäljeån

Läget i April 2012:
Omfattande arbeten med att restaurera stenmurarna längs ån fortsätter. Nybyggnation av trädäck i anslutning till ån fortsätter också. Detta beräknas pågå till året slut.

Öring i ån:
Uppgång av öring har varit svag nu i två år och beror till viss del på att fisken som skulle sättas ut 2010 dog i odlingen och att de som sattes ut 2011 naturligtvis inte kommit tillbaks ännu. Låg vattenföring pga för stort utsläpp samt alla de omfat tande arbetena kring ån har naturligtvis också påverkat. Fisk har både setts och fångats vid å-mynningen, men den verkar för tillfället inte gå upp i ån i någon större omfattning.

Kommande utsättningar:
Vi hoppas kunna sätta ut minst lika mycket öring i ån som tidigare (ca 2000 st) och den sätts ut i April.
Vi planerar också att sätta ut ca 100 st regnbågar och det görs främst med syfte för marknadsaftonen i maj där ungdomar får prova på flugfiske gratis.

Framtid:
Vi har förhoppningar om ett ökat bidrag från kommunens sida och likaså förhoppningar om att Stockholms stad skall bidra med kanske lika mycket som kommunen. Samtal har förts
med fiskerikonsulenten i Stockholm, men detta samarbete är ännu endast under diskussion. Restaureringen av ån borde bli klar till årsskiftet, därefter borde det bli en bättre uppgång.
Får vi en bättre uppgång skulle det kunna bli aktuellt med höstfiske också.

Önskemål
Vi är i desperat behov av någon/några som har lite kompetens, men framförallt en brinnande vilja att få till ett bra öringsvatten till länet.
Du/ni som har ett intresse kan kontakta klubben. Du har kunskapen, vi har resurserna

Styrelsen Norrtälje Sportfiskare

 

Dela den här sidan